Elke werkdag om 06:00 geopend

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uptown Downtown Boxing & Fitness

Uptown Downtown Boxing & Fitness is een handelsnaam van Monster Sport Performance. Monster Sport Performance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64624161 en is gevestigd aan de Italiëweg 29a2411NR te Bodegraven

Begrippen 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Uptown Downtown Boxing & Fitness

Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
Diensten: de Diensten die Uptown Downtown Boxing & Fitnessaanbiedt, zijn: het exploiteren van een sportschool met sportactiviteiten zoals 
boksen, kickboksen, fitness, personal training, en groepslessen en vergelijkbare sportactiviteiten op een eigen locatie. 

Dienstverlener: Monster Sport Performance handelend onder de namen Uptown Boxing en Downtown Fitness, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Uptown Downtown Boxing & Fitness

Lid: de natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van de Diensten van Uptown Downtown Boxing & Fitness

Opdrachtgever: het Bedrijf dat- of de Consument die Uptown Downtown Boxing & Fitnessheeft aangesteld of opdrachten aan Uptown Downtown Boxing & Fitnessheeft verleend voor Diensten die door Uptown Downtown Boxing & Fitnessworden uitgevoerd, of waaraan Uptown Downtown Boxing & Fitnesseen voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Uptown Downtown Boxing & Fitnessvoor Diensten die door Uptown Downtown Boxing & Fitnessaan Opdrachtgever worden aangeboden en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Uptown Downtown Boxing & Fitnesswaar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 

Website: de Website die Uptown Downtown Boxing & Fitnessgebruikt, is: www.uptown-downtown.nl

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Uptown Boxing / Downtown Fitness, elke Overeenkomst tussen Uptown Downtown Boxing & Fitnessen Opdrachtgever en op elke Dienst die door Uptown Downtown Boxing & Fitnesswordt aangeboden. 

Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Uptown Downtown Boxing & Fitnessaan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Uptown Downtown Boxing & Fitness is overeengekomen. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten. 

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 Lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het fitnesscentrum zelf als het (parkeer)terrein. Eenieder die zich bevindt op het terrein van Uptown Downtown Boxing & Fitness dient zich aan deze algemene voorwaarden, de huisregels en de wet- en regelgeving te houden. 

Het Aanbod 

Alle door Uptown Downtown Boxing & Fitness gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Uptown Downtown Boxing & Fitnessis slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Uptown Downtown Boxing & Fitness het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Uptown Downtown Boxing & Fitness gegronde reden te weigeren. 

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Oplevertijden in het aanbod van Uptown Downtown Boxing & Fitness zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Totstandkoming van de overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Uptown Downtown Boxing & Fitness heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (digitaal of origineel) aan Uptown Downtown Boxing & Fitness te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod via de door Uptown Downtown Boxing & Fitness geboden wijze. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

Opdrachtgever zijnde een Consument heeft binnen de wettelijke periode van 14 dagen recht op herroeping. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Consument is echter uitgesloten indien de nakoming van de Overeenkomt is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever en Opdrachtgever door middel van deze instemming heeft verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht zodat de Overeenkomst is nagekomen. 

Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Duur van de overeenkomst 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst wordt na afloop van de oorspronkelijke looptijd telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke termijn. Ingeval van een abonnementsperiode heeft Opdrachtgever na afloop van de eerste abonnementsperiode het recht het abonnement per vier weken op te zeggen. Opzegging dient te geschieden voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand, met in achtneming van één periode (zijnde de nog niet aangebroken periode) opzegtermijn. Opzegging kan enkel en alleen geschieden indien Opdrachtgever geen openstaande facturen heeft. Uptown Downtown Boxing & Fitness zal de opzegging schriftelijk bevestigen. 

Opdrachtgever en/of Lid heeft de mogelijkheid een Overeenkomst aan te gaan voor 24 uur in de vorm van een dagpas of proefles. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege op de eerstvolgende dag zonder dat voorafgaande opzegging nodig is. Ook heeft Opdrachtgever de mogelijkheid tot aanschaf van een 10-rittenkaart. De 10-rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De 10-rittenkaart is 6 maanden geldig. Indien niet alle “ritten” in deze periode zijn afgenomen vervallen deze. De periode van zes maanden gaat in zodra Opdrachtgever de 10-rittenkaart heeft aangeschaft. Na zes maanden of na gebruik van alle 10 “ritten” eindigt de overeenkomst.

De Overeenkomst tussen Partijen is niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen.  

Zowel Opdrachtgever als Uptown Downtown Boxing & Fitnesskan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Uptown Downtown Boxing & Fitnessten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Uptown Downtown Boxing & Fitness op basis van het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van Uptown Downtown Boxing & Fitness is hierbij leidend. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen indien er naar het uitsluitende oordeel van Uptown Downtown Boxing & Fitness dringende reden is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: geweld, (non-) verbale agressie, bedreiging, discriminatie en (seksuele) intimidatie jegens Uptown Downtown Boxing & Fitness en/of derden aanwezig op de locatie van Uptown Downtown Boxing & Fitness.

Zowel Opdrachtgever als Uptown Downtown Boxing & Fitness kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Uptown Downtown Boxing & Fitnessnimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

 

Uitvoering van de dienstverlening

Uptown Downtown Boxing & Fitness zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Uptown Downtown Boxing & Fitness staat in voor een professionele en onafhankelijke Dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

De Overeenkomst op basis waarvan Uptown Downtown Boxing & Fitness de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de Dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness heeft het recht haar Dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

Bij de uitvoering van de Diensten is Uptown Downtown Boxing & Fitness niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Uptown Boxing / Downtown Fitness, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Indien Uptown Downtown Boxing & Fitness voorziet in een personal trainer staat Uptown Downtown Boxing & Fitness ervoor in dat de Personal Trainers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken benodigd voor de uitvoering van de Diensten. 

Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Uptown Downtown Boxing & Fitness of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen sprake is van vertraging, heeft Uptown Downtown Boxing & Fitness recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Opdrachtgever heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien er geen gebruik wordt gemaakt van de Diensten van Uptown Boxing / Downtown Fitness, maar Opdrachtgever wel een geldig abonnement heeft. 

Indien Opdrachtgever gebruik wenst de maken van de faciliteiten na 21.00 ’s avonds, is dit slechts mogelijk door leden met een abonnement en met schriftelijke bevestiging en daarmee goedkeuring van Uptown Downtown Boxing & Fitness. Uptown Downtown Boxing & Fitness sluit een gedeelte van de ruimte, ten gevolge waarvan een aantal faciliteiten niet meer gebruikt kunnen worden. Ook is het niet meer mogelijk om contante betalingen te verrichten. Opdrachtgever dient hiermee rekening te houden indien hij buiten de reguliere openingstijden gebruik wenst te maken van de faciliteiten. 

Jeugdleden 

Uptown Downtown Boxing & Fitnessverzorgt groepslessen voor jeugdleden: kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar. Deze groepslessen zijn slechts bedoeld ter introductie betreffende beweging op een veilige en kindvriendelijke manier. Deze groepslessen zijn te allen tijde bedoeld ter bevordering van de sportieve prestaties van het jeugdlid en zijn nimmer op enige wijze agressief van aard. 

Deelname aan de groepslessen geschiedt enkel en alleen door middel van voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger of voogd. 


Verplichtingen Opdrachtgever 

Opdrachtgever is verplicht alle door Uptown Downtown Boxing & Fitness verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Overeenkomst en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan de locatiegegevens en lestijden. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Uptown Downtown Boxing & Fitness niet in staat is te allen tijde een volledig doeltreffende uitvoering te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. 

Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de huis- en gedragsregels van Uptown Downtown Boxing & Fitness

Opdrachtgever en/of Deelnemer draagt een eigen verantwoordelijkheid tijdens het gebruik van de Diensten van Uptown Downtown Boxing & FitnessAlle schade voortvloeiend uit het nalaten van voorgenoemde verplichting komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de groepslessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van het Lid. 

Het gebruik van de faciliteiten van Uptown Downtown Boxing & Fitness is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Lid kan een introductieles bij wonen om zich te laten informeren over het gebruik van de apparaten. Tijdens de bemande uren kan Lid te allen tijde om advies en instructie vragen hoe de apparaten gebruikt dienen te worden. Lid is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften te houden. 

Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de Leden en voor het opstellen alsmede het toezicht op en de handhaving van eventuele huis- of gedragsregels. Ingeval van het niet naleven van de huisregels en/of wangedrag van Opdrachtgever, is Uptown Downtown Boxing & Fitness gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Uptown Downtown Boxing & Fitness, waaronder tevens verstaan de voorwaarden van de schoonmaak en de openings- en sluitingstijden van Uptown Downtown Boxing & Fitness. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat het Lidmaatschap wordt ontbonden en het Lid de toegang tot het terrein van Uptown Downtown Boxing & Fitness wordt ontzegd. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan het Lid en zijn te allen tijde in te zien aan de bar en op de website. Elk Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn Lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van Uptown Downtown Boxing & Fitness. Het Lid kan te allen tijde inzage krijgen in deze regels welke op te vragen zijn en/of online te bekijken zijn. 

Lid is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij passende sportkleding aan heeft wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Uptown Downtown Boxing & FitnessBij gebreke hiervan heeft Uptown Downtown Boxing & Fitness het recht Lid hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen zolang hij niet gekleed is in geschikte (sport)kleding. 

Aanvullende Diensten en wijzigingen 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever en/of Lid de Overeenkomst aangepast dient te worden om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Diensten te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Uptown Downtown Boxing & Fitnessis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. 

Prijzen en betaling 

Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 

In het geval van lidmaatschappen voert Uptown Downtown Boxing & Fitness haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de diensten worden vooraf en per vier weken (tenzij anders overeengekomen)  aan Opdrachtgever gefactureerd. 

In het geval van Personal training, Clinics, Workshops, (small) grouptraining etc. dient het overeengekomen bedrag voor aanvang van de eerste keer volledig betaald te zijn, tenzij anders tussen Uptown Downtown Boxing & Fitness en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

Opdrachtgever kan gebruik maken van extra voorzieningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kluisjes en douches tegen een aanvullende vergoeding. 

Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden volledig te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Opdrachtgever is gehouden alle openstaande facturen en contributies te voldoen voordat het abonnement tijdig en correct kan worden beëindigd. 

Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven zonder opgaaf van reden te verhogen. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

Voor lidmaatschappen geldt :Opdrachtgever dient deze kosten ineens middels SEPA automatisch incasso, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 10 dagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Uptown Downtown Boxing & Fitness, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Indien Partijen een andere betalingsregeling zijn overeengekomen, kunnen hier aanvullende kosten in rekening voor worden gebracht. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtgever heeft slechts recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien Opdrachtgever een geldige medische reden kan overleggen. Partijen zullen over de hoogte van de restitutie in overleg treden. 


 

Betalingen voor de nieuwe periode, startend op de eerste datum van de nieuwe periode, dienen ten laatste op de drie dagen voor ingang van nieuwe periode te zijn voldaan.

Voor Personal training, Clinic, workshop, (small) Grouptraining, etc. geldt : 
Opdrachtgever dient deze kosten ineens middels bankoverschrijving of Ideal-betaling , zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 10 dagen, maar voor aanvang van de eerste training, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Uptown Downtown Boxing & Fitness, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Indien Partijen een andere betalingsregeling zijn overeengekomen, kunnen hier aanvullende kosten in rekening voor worden gebracht. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Als een training van een Personal training, Clinic, workshop, (small) Grouptraining, etc. binnen 24 uur voor aanvang door Opdrachtgever wordt geannuleerd wordt deze in rekening gebracht en is geen recht op restitutie van de gelden.
Opdrachtgever heeft slechts recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien Opdrachtgever een geldige medische reden kan overleggen. Partijen zullen over de hoogte van de restitutie in overleg treden.

Incassobeleid 

Alle door Uptown Downtown Boxing & Fitness gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

Wanneer Opdrachtgever zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door Uptown Downtown Boxing & Fitnessgestelde termijn, ontvangt Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim 

Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Uptown Downtown Boxing & Fitness zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

Indien Uptown Downtown Boxing & Fitness meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

Uptown Downtown Boxing & Fitness gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Leden en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Uptown Downtown Boxing & Fitness de betrokkene hierover informeren. 

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Uptown Downtown Boxing & Fitness verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Uptown Downtown Boxing & Fitness tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

Indien Uptown Downtown Boxing & Fitness op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Uptown Downtown Boxing & Fitnesst e allen tijde toezicht houdt op het sportcentrum en het terrein middels camera’s die 24/7 beelden maken. Er worden geen beelden gemaakt in de kleedruimtes met natte ruimtes. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en Uptown Downtown Boxing & Fitness zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Uptown Boxing / Downtown Fitness. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten van Uptown Downtown Boxing & Fitness en kan hij geen Lid zijn of worden van Uptown Boxing / Downtown Fitness. Nimmer is Uptown Downtown Boxing & Fitness enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van het Lid. Het Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de regels van Uptown Downtown Boxing & Fitnessen/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Uptown Downtown Boxing & Fitness gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld. 

Het is Opdrachtgever en/of Lid verboden om in en rondom het sportcentrum foto’s en/of beelden van anderen te maken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Uptown Downtown Boxing & FitnessBij overtreding hiervan is Uptown Downtown Boxing & Fitness gerechtigd om de Overeenkomst per direct te beëindigen. 

Opschorting en ontbinding 

1. Uptown Downtown Boxing & Fitness is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Uptown Downtown Boxing & Fitness te vergoeden voor elk financieel verlies dat Uptown Downtown Boxing & Fitness lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Overmacht 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

Onder overmacht aan de zijde van Uptown Downtown Boxing & Fitness wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Uptown Boxing / Downtown Fitness, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Uptown Downtown Boxing & Fitness zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Uptown Downtown Boxing & Fitness of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Uptown Downtown Boxing & Fitness buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

 

 

 

Beperking van aansprakelijkheid 

Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Uptown Downtown Boxing & Fitnessalleen geacht te bestaan indien Uptown Downtown Boxing & Fitness dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk (schriftelijk) heeft beloofd. 

Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Uptown Downtown Boxing & Fitness, is Uptown Downtown Boxing & Fitness uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Uptown Downtown Boxing & Fitness binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Uptown Downtown Boxing & Fitness deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Uptown Downtown Boxing & Fitness in staat is om adequaat te reageren. 

Indien het verrichten van Diensten door Uptown Downtown Boxing & Fitness leidt tot aansprakelijkheid van Uptown Downtown Boxing & Fitness, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet zijdens Uptown Downtown Boxing & FitnessOnder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van het sport-/fitnesscentrum. Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, ongelukken, materiële schade en/of lichamelijk letsel die zouden kunnen voortvloeien tijdens of na het afnemen van de Dienst. Gebruik van de Diensten geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de betreffende Opdrachtgever en/of Lid. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient Opdrachtgever zorg te dragen voor passende begeleiding indien dit nodig is of op verzoek van Uptown Downtown Boxing & Fitness.

Gevolgen van storingen in of aan het toegangssysteem en/of fitness apparatuur is nimmer aanleiding tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook. Indien ten gevolge hiervan het gebruik van de faciliteiten beperkt of in het geheel niet mogelijk is dient Lid contact op te nemen met Uptown Downtown Boxing & FitnessLid kan gebruik maken van de andere faciliteiten. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enig gedrag van Leden en de schadelijke gevolgen hiervan. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Uptown Downtown Boxing & Fitness verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Uptown Downtown Boxing & Fitness vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Uptown Downtown Boxing & Fitness binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Uptown Downtown Boxing & Fitness.

Geheimhouding 

Uptown Downtown Boxing & Fitness en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van . De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhoudingsverplichting leggen Uptown Downtown Boxing & Fitness en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Intellectuele Eigendomsrechten 

Alle IE-rechten en auteursrechten van Uptown Downtown Boxing & Fitness waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle door haar ontwikkelde methoden berusten, voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren, uitsluitend bij Uptown Downtown Boxing & Fitness en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde werken van Uptown Downtown Boxing & Fitness worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Uptown Downtown Boxing & Fitness gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 

Vrijwaring en juistheid van informatie 

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Uptown Downtown Boxing & Fitness verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Uptown Downtown Boxing & Fitness zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

Opdrachtgever vrijwaart Uptown Downtown Boxing & Fitness van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 

Opdrachtgever vrijwaart Uptown Downtown Boxing & Fitness voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten (Deelnemers) van Opdrachtgever, gebaseerd op enig letsel, behoudens opzet of grove schuld zijdens Uptown Downtown Boxing & Fitness.

Opdrachtgever vrijwaart Uptown Downtown Boxing & Fitness voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). 

Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Uptown Downtown Boxing & Fitness verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Klachten 

Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Uptown Downtown Boxing & Fitness of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@uptown-downtown.nl met als onderwerp “Klacht” .

De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Uptown Downtown Boxing & Fitness de klacht in behandeling kunnen nemen. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

Partijen zullen te allen tijde proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen Uptown Downtown Boxing & Fitness en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Uptown Downtown Boxing & Fitness heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Uptown Downtown Boxing & Fitness en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Bodegraven01 oktober 2022